Stwa­rzamy wszyst­kim uczniom równe szanse wszech­stron­nego roz­woju poprzez sze­roki zakres dzia­łań lek­cyj­nych i poza­lek­cyj­nych oraz pomoc w kształ­to­wa­niu osobowości.

Przy­go­to­wu­jemy do pod­ję­cia w przy­szło­ści odpo­wie­dzial­nego peł­nie­nia obo­wiąz­ków w rodzi­nie w pracy zawo­do­wej, a także do uczest­nic­twa w życiu kulturalnym.

Nasza biblioteka to miejsce spotkań: z książką, bohaterami baśni i kreskówek, pisarzami, twórcami kultury i z innymi pasjonatami słowa pisanego!